Inloggen
Winkelmandje

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
INHOUD
 
Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten worden door de Ondernemer of een derde partij geleverd op basis van een afspraak tussen deze derde en de Ondernemer
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst bedoeld tot levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, waarmee de Consument of de Ondernemer aan hem/haar persoonlijk gerichte informatie op zodanige wijze kan opslaan dat toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk is gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Mad Dogg Athletics Europe en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de Consumenten levert;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Ondernemer en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand van het contract;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Mad Dogg Athletics Europe B.V.
Scheldeweg 3
3144 ES Maassluis – Nederland

Telefoon: +31 1059 04508
E-mailadres: info@peakpilates.eu
Kamer van Koophandel Nummer: 24371262
BTW nummer: NL814173652B01

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel: gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de Ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarvan hij lid is;
 • de titel van zijn beroep, de plaats in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar het wordt toegekend;
 • een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepspraktijken en informatie over waar en hoe deze beroepspraktijken toegankelijk zijn.
 
Article 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de Ondernemer de tekst van deze Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal de Ondernemer aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden kunnen worden gecontroleerd en dat deze desgevraagd vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat deze door de consument gemakkelijk kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg, of anderszins, kunnen worden ingezien en op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden;
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens een specifieke product- of dienstenvoorwaarde van toepassing is, geldt overeenkomstig het tweede en derde lid en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig voor hem/haar zijn.
 
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Voor de hand liggfouten of vergissingen in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Artikel 5 – Het contract
 1. Het contract komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de Consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument het contract ontbinden.
 3. Indien het contract elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer mag zich, binnen de grenzen van de wet, informatie vergaren omtrent het vermogen van de Consument om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om het contract niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Alvorens het product af te leveren, zal de ondernemer bij het product, de dienst of de digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met de klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of eventueel duidelijke informatie over de vrijstelling van het herroepingsrecht;
  3. de informatie die overeenkomt met de bestaande after-sales diensten en garanties;
  4. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, indien van toepassing de leveringskosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van het contract op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van het contract indien het contract een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
  6. het modelformulier voor herroeping als de Consument een herroepingsrecht heeft.
 6. In geval van een duurovereenkomst zijn de voorwaarden in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een koopovereenkomst van een product zonder opgaaf van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan hem niet tot opgaaf van zijn reden(en) dwingen.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat het product door de Consument of een vooraf door hem aangewezen derde is ontvangen en die niet de vervoerder is, of
 3. als de Consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd.
 4. indien de levering van een product bestaat uit meerdere ladingen of onderdelen: de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde de laatste batch of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 5. in geval van een overeenkomst tot regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager zijn geleverd:

 

 1. De Consument kan een overeenkomst van diensten of een overeenkomst tot levering van digitale inhoud, die niet op een fysieke drager is geleverd, gedurende minimaal 14 dagen, zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan hem niet tot opgaavan zijn reden(en) dwingen.
 2. De in artikel 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

De verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd indien geen informatie over het herroepingsrecht is verstrekt:

 

 1. Indien de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, verloopt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd overeenkomstig de bedenktijd, zoals vastgelegd in de voorgaande leden van dit artikel.
 2. Indien de Ondernemer de in het vorige artikel bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdag van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument de informatie heeft ontvangen.
 
Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens deze periode zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking hiervan. Het uitgangspunt is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op de manier waarop hij een product mag hanteren in een winkel.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product waarbij hij verder ging dan toegestaan was in sub-sectie
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor het afsluiten van de Overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de Consument en kosten
 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit, binnen de bedenktijd, op ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer via het modelformulier voor herroeping.
 2. De Consument zendt het product, zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag volgend op de in sub-clausule 1 bedoelde melding, terug of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als het product wordt geretourneerd voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of de Ondernemer heeft aangegeven dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de Consument de kosten van de terugzending niet te betalen.
 6. Indien de Consument herroept, na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt, niet in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid, beginnend tijdens de bedenktijd, zal de consument aan de Ondernemer een bedrag betalen dat gelijk is aan het op het moment van herroeping reeds uitgevoerde deel van de verbintenis, in vergelijking met de volledige nakoming van de
 7. De Consument draagt geen kosten voor het verrichten van diensten voor de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt, in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming indien
  1. de Ondernemer aan de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of
  2. als de Consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water en elektriciteit of stadsverwarming te beginnen.
  3. de Consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is opgeslagen, indien:
  4. hij voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het aanvangen van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;
  5. hij zijn herroepingsrecht niet heeft erkend te verliezen bij het geven van toestemming; of
  6. de Ondernemer de verklaring van de consument niet heeft bevestigd.
 8. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.
 
Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
 1. Indien de Ondernemer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld een ontvangstbewijs.
 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Consument, die in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Ondernemer gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.
 
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij de Ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, de digitale inhoud en/of de diensten af te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 5. de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van woonruimte bij een bepaalde voorziene uitvoeringsperiode en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding wanneer in de overeenkomst een bepaalde datum of uitvoeringsperiode is afgesproken;
 8. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon;
 9. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
 10. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling is verbroken;
 11. Producten die naar hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waar de Ondernemer geen invloed op heeft.
 13. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen daarop;
 15. De levering van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument;
 16. de Consument heeft verklaard hiermee zijn herroepingsrecht te verliezen.
 
Artikel 11 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod zal gebonden zijn aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en
 5. ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
 6. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. Alle bij de levering van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 12 – Uitvoering overeenkomst en extra garantie
 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of betrouwbaarheid en de op de dag van totstankoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Ondernemer, diens Leverancier, Fabrikant of Importeur verstrekte extra garantie doet nimmer afbreuk aan de rechten en vorderingen die de Consument jegens de Ondernemer kan doen gelden ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer, indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens Leverancier, Importeur of Fabrikant waarin hij aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 
Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken van bestellingen en het uitvoeren van productbestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot dienstverleningen.
 2. Als plaats van levering geldt het door de Consument aan de Ondernemer opgegeven adres.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand na bestelling bericht. De Consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer de door de Consument gedane betaling onverwijld doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten berust bij de Ondernemer, tot het moment van bezorging aan de Consument, of een vooraf aangewezen en aan de Consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 14 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 

 1. De Consument kan een overeenkomst, die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Consument kan een overeenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur, met inachtneming van de opzeggingsafspraken en onder voorbehoud van niet meer dan één maand opzegtermijn.
 3. De consument kan de in de vorige artikelen genoemde overeenkomsten opzeggen:
  • op elk tijdstip en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste op dezelfde manier als ze door hem werden gesloten;
  • te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 

 1. Een overeenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het regelmatig afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het regelmatig afleveren van dag- nieuws-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst mag opzeggen aan het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het regelmatig afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument deze te allen tijde mag opzeggen, met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden in geval het contract een regelmatig maar minder dan eenmaal per maand voorkomende bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften betreft.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur van regelmatige kennismakings-leveringen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

 

 1. Indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, mag de Consument na één jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging, vóór het einde van de overeengekomen duur, verzet.
 
Artikel 15 – Betalingen
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de bedenktijd, of bij het uitblijven van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in op de dag dat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten is het in de Algemene Voorwaarden niet toegestaan om een vooruitbetaling van meer dan 50% te bedingen. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of de desbetreffende dienst(en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling te hebben gedaan.
 3. De Consument heeft de plicht de Ondernemer onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan en de Ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling te laat is uitgevoerd en de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de Consument verplicht over het opeisbare bedrag de wettelijke rente te betalen en is de Ondernemer gerechtigd eventuele buitengerechtelijke incassokosten aan de Consument in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% voor openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% voor de volgende € 2.500,- en 5% voor de volgende € 5000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan afwijken van bovengenoemde bedragen en percentages ten gunste van de Consument.
 
Artikel 16 - Klachtenprocedure
 1. De Ondernemer beschikt over een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de ontvangstdatum, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd verlangt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbericht en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een geschil wordt alleen in behandeling genomen indien de Consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd bij de Ondernemer heeft ingediend.
 5. Uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan van het geschil dient het geschil schriftelijk te worden ingediend.
 
Artikel 17 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook als de Consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of afwijkingen van deze voorwaarden mogen niet in het nadeel van de Consument zijn en dienen schriftelijk of op zodanige wijze door de onsument op een toegankelijke manier te worden opgeslagen en op een duurzame gegevensdrager te worden vastgelegd.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Standaardformulier voor herroeping

 

(Vul dit formulier volledig in en stuur het pas terug als je de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan:
  • [Naam van de Ondernemer]
  • [Geografisch adres van de Ondernemer]
  • [Fax nummer van de Ondernemer, indien beschikbaar]
  • E-mailadres of elektronisch adres van de Ondernemer]
 • Hierbij deel (delen) ik/wij je mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten wil (willen) herroepen:
  • [specificatie van het product]*
  • de levering van de volgende digitale inhoud [specificatie van de digitale inhoud]
  • de uitvoering van de volgende dienst [specificatie van de dienst]*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling van de diensten of ontvangst van producten]*
 • [Naam van de Consument]
 • [Adres van de Consument]
 • [Handtekening van de Consument] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

*) Doorhalen en/of aanvullen waar nodig.

Join the community

Meld je aan voor onze e-mail lijst voor
exclusieve updates en tips
 

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen